Tư duy thiên về bán cầu não trái tức là thái độ sống hướng theo tuyến tính, hiển ngôn, mang tính chức năng, phân tích và dựa vào ngôn từ đang chiếm ưu thế trong thời đại thông tin.