Metal Gear Solid: Portable Ops 2 sẽ bắt đầu từ đúng điểm cuối cùng của trò chơi đầu tiên đưa Solid Snake lên máy cầm tay PSP.