TTO - Tôi đã từng được một vị cán bộ ở tỉnh "rủ" đi thi, không cần học, chỉ bỏ thời gian đi thi thì chắc lấy được bằng thật 100%. Tôi cảm thấy rất bất bình vì thật không công bằng khi người không học và có học đều có bằng cấp như nhau.