Bảng xếp hạng đại học đầu tiên của nhóm tác giả nhận được nhiều ý kiến tranh luận.

Nguyễn Sương