(GameK) – Những cảnh vật đầy màu sắc trong thị trấn Showdown.