Standard & Poor cho rằng lạm phát lên cao sẽ đánh tụt hạng tỷ lệ tín dụng của Việt Nam trong vòng một hai năm tới, trừ phi tỷ lệ này tăng nhanh như phi mã.