Những người tham gia càng lâu lại càng thiệt thòi. Có thể xảy ra tình trạng lách luật để được hưởng trợ cấp...