Hỏi:

Công ty tôi là công ty TNHH hai thành viên mới thành lập. Xin hỏi, nếu công ty đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho giám đốc thì căn cứ vào mức lương nào? (Nguyễn Thu Hiền, Trung Yên, Cầu Giấy) Hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH hai thành viên mới thành lập. Xin hỏi, nếu công ty đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho giám đốc thì căn cứ vào mức lương nào? (Nguyễn Thu Hiền, Trung Yên, Cầu Giấy) Trả lời: Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thì tiền lương, tiền công để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người quản lý doanh nghiệp là chủ sở hữu, giám đốc doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợp danh, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng và kiểm soát viên là mức tiền lương do điều lệ của công ty quy định, nhưng phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố.