Hỏi:

small_6310.jpg Cty tại Đồng Nai dự định mở chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Hà Nội. Cục thuế hướng dẫn Cơ quan thuế Hà Nội sẽ kiểm tra chứng từ chi phí tại Hà Nội. Cty tại Đồng Nai dự định mở chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Hà Nội. Cục thuế hướng dẫn Cơ quan thuế Hà Nội sẽ kiểm tra chứng từ chi phí tại Hà Nội. Cục thuế Đồng Nai chỉ kiểm tra các chứng từ phát sinh tại Đồng Nai. Như vậy nếu sau vài năm Cơ quan thuế Hà Nội yêu cầu cung cấp chứng từ kiểm tra chi phí thuế TNDN, thì Cty phải đem hết chứng từ từ Nam ra Bắc để phục vụ kiểm tra thì rất bất hợp lý? (Cty TNHH Mai Dương) Trả lời: Tại Điều 40 Luật Kế toán năm 2003 quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán. "1. Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ. 2. Tài liệu kế toán lưu trữ phải là bản chính. 3. Tài liệu kế toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán. 4. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán. Căn cứ vào quy định nêu trên thì chi nhánh Hà Nội của Cty TNHH Mai Dương phải lưu trữ chứng từ gốc đối với hoạt động kinh tế phát sinh của Cty tại Hà Nội. Trường hợp Cty TNHH Mai Dương muốn chuyển chứng từ về Đồng Nai thì có thể sử dụng chứng từ phô tô để chuyển về Đồng Nai.