Trời lạnh, giới “nhất quỷ, nhì ma” lại “khoác” lên mình một vài căn bệnh... rất chi là sinh viên. Hai căn bệnh trầm trọng nhất đều quanh chữ “lười”.