(ANTĐ) - Ngày 26-2, Bộ Xây dựng đã công bố các nét chính của Đồ án quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia và đông đảo người dân trong và ngoài nước nhằm hoàn thiện đồ án.

Theo đó, sau các lần báo cáo Chính phủ cho đến nay, đồ án quy hoạch chung Hà Nội đang tiếp tục hoàn thiện để trình Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước. Hồ sơ đồ án bao gồm 468 trang thuyết minh tổng hợp, 100 trang thuyết minh tóm tắt. Hồ sơ bản vẽ gồm 81 bản, 262 trang phụ lục đánh giá hiện trạng và kinh nghiệm quốc tế. Theo Bộ Xây dựng, việc tổ chức lấy ý kiến các Hội nghề nghiệp đã, đang và sẽ được thực hiện nhiều lần để tư vấn tiếp thu, bổ sung vào đồ án trước khi trình Quốc hội. Đồ án cũng được đăng tải trên trang web và tổ chức triển lãm lấy ý kiến góp ý của đông đảo nhân dân. Người đóng góp ý kiến có thể tham khảo tài liệu tại địa chỉ http://www.moc.gov.vn.