Tập trung khai thác thị trường nội địa là xu thế của nhiều doanh nghiệp, trong đó có dệt may.