Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (MCK: BCI) thông báo về việc thay đổi và bổ nhiệm nhân sự mới của Công ty.

Bà Thái Thị Kim Lệ thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/03/2010. Bổ nhiệm Ông Trần Quốc Dũng đảm nhận chức vụ Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/03/2010.