Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Cầu Mã chứng khoán giao dịch: BED Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 409.585 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký (mua): 190.415 CP Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ nắm giữ Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 01/03/2010 đến ngày 01/04/2010.