Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Đường Biên Hòa (HOSE: BHS).

*Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Văn Lang *Mã chứng khoán giao dịch: BHS *Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: TV.HĐQT - P.TGĐ *Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 34,320 cp (chiếm tỷ lệ 0.19%) *Số lượng cổ phiếu đã mua: 10,000 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 44,320 cp (chiếm tỷ lệ 0.24%) *Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu *Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/10/2009 đến ngày 20/10/2009