Bhutan đang nỗ lực để gia nhập thế giới hiện đại mà không đánh mất linh hồn của mình. Từ hơn một nghìn năm rồi, Bhutan đã tồn tại tách biệt với thế giới bên ngoài bởi cả vị trí địa lý lẫn những chính sách ngoại giao.