Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả khả quan này nhưng một trong những nguyên nhân đó là hãy thường xuyên tham gia vào các chương trình tư vấn về sức khỏe. Sau đây là một số lời khuyên do hiệp hội phòng chống bệnh đưa ra.