Ngày 19/10/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu và đại lý phát hành trái phiếu.

Trong quá trình triển khai cung cấp dịch vụ này, BIDV phải thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn, điều kiện của tổ chức đại lý phát hành trái phiếu; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu theo điều kiện do Bộ Tài chính quy định; và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu và đại lý phát hành trái phiếu.