Hanoinet - Theo Điều lệ, UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với nhà trường, nhà trẻ công lập trên địa bàn.