GD&TĐ - Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ GD&ĐT được giao nhiệm vụ xây dựng Đề án “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp” và trình Thủ tướng Chính phủ vào quý I năm 2017.

Bo GD&DT xay dung De an “Ho tro sinh vien khoi nghiep” - Anh 1

Để có cơ sở thực tiễn và những giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, Bộ GD&ĐT đề nghị nhà trường báo cáo việc thực hiện công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm, hỗ trợ sinh viên trong quan hệ với doanh nghiệp và khởi nghiệp tại các đơn vị trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp triển khai công tác này trong thời gian tới

Báo cáo của nhà trường xin gửi về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 20/7/2016 để tổng hợp và hoàn thiện cơ sở thực tiễn xây dựng đề án.