Có phản ứng của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cả của Thường trực Ban Bí thư, Bộ GTVT vẫn bảo mình đúng.