Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao ký văn bản hợp tác với các cơ quan truyền thông lớn của Chính phủ, lễ ký kết có tầm quan trọng lớn, không chỉ phản ánh sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ giữa ba cơ quan, mà còn góp phần đưa hoạt động thông tin đối ngoại ngày càng hiệu quả.