Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo sao mà dễ dàng quá vậy? Việc tỉnh Bình Dương bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Phương làm chủ tịch UBND huyện Tân Uyên, tôi có mấy ý kiến như sau: