Dự thảo Luật Quốc tịch sửa đổi vừa được Bộ Tư pháp đưa ra thẩm định lần cuối đã thống nhất bỏ nguyên tắc “một quốc tịch” quy định tại Luật Quốc tịch năm 1998.