Với việc bắt đỉa, mỗi người thu khoảng 350.000 đồng/ngày, con số này tương đương với số tiền kiếm từ trồng lúa trong cả tháng. Vì thế, nhiều gia đình bỏ hoang đồng ruộng, kéo cả nhà đi tìm đỉa.