(HNM) - Tại Công văn số 2530/VPCP-KGVX, Văn phòng Chính phủ thông báo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa đồng ý bổ sung 10 tỷ đồng để hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở trung ương và địa phương năm 2010 từ nguồn chi sự nghiệp văn hóa của ngân sách trung ương năm 2010.

Đồng thời đồng ý về nguyên tắc Nhà nước tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở trung ương và địa phương giai đoạn 2011-2015. Phó Thủ tướng giao Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện "Đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương và Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương giai đoạn 2006- 2010" được phê duyệt tại Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 6-7-2006 của Thủ tướng Chính phủ. Hội Nhà báo Việt Nam có trách nhiệm xây dựng đề án hỗ trợ cho giai đoạn 2011-2015, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.