Tổng cục Hải quan vừa có văn bản giải quyết vướng mắc của các doanh nghiệp chế xuất (DNCX) về địa điểm làm thủ tục hải quan hướng dẫn tại phần A, công văn số 6690/TCHQ-GSQL ngày 28-11-2007. TCHQ sửa đổi, bổ sung một số điểm của phần A như sau:

small_7262.jpg Tại điểm 2 sửa đổi là “…Trừ việc mua văn phòng phẩm, hàng hóa từ thị trường nội địa phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của DNCX thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 04/2007/TT-BTM; Về chứng từ khi giải quyết thuế GTGT thay tờ khai XK bằng hóa đơn GTGT của người bán hàng giao cho DNCX…”. Tại điểm 4.2 sửa đổi là “nguyên liệu, vật tư từ DNCX đưa vào nội địa để gia công: DN nhận gia công làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX hoặc Chi cục Hải quan nơi có trụ sở chính của DN nội địa nhận gia công”. Tại điểm 4.4 sửa đổi là “Hàng hóa mua bán giữa DNCX với thị trường nội địa theo quy định tại Điều 15, Nghị định 108/2006/NĐ-CP; Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục NK đối với hàng kinh doanh tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX hoặc Chi cục Hải quan nơi có trụ sở chính của DN nội địa; đối với sản phẩm để DN nội địa làm nguyên liệu SXXK tại Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX hoặc tại Chi cục Hải quan NK nguyên vật liệu của DN nội địa theo quy định tại Quyết định 929/QĐ-TCHQ”.