* Các dự án mới trước khi được phê duyệt phải thỏa thuận với Bộ Xây dựng (HNMO)– Bộ Xây dựng hiện đang hướng dẫn UBND TP Hà Nội và UBND các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình rà soát lại toàn bộ các dự án khu đô thị, khu dân cư và các dự án khác liên quan đến việc bố trí không gian thuộc địa giới Thủ đô Hà Nội mở rộng.