Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 440/QĐ-BCT về quy chế tiếp công dân.

Theo quy chế, bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ tiếp công dân định kỳ mỗi tháng một ngày vào thứ Sáu của tuần thứ 3 của tháng.

Trường hợp bộ trưởng đi vắng sẽ ủy quyền cho một đồng chí thứ trưởng tiếp công dân thay bộ trưởng. Khi xét thấy khẩn thiết, bộ trưởng sẽ bố trí tiếp công dân ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ.

Việc tổ chức tiếp công dân thường xuyên của Bộ được thực hiện trong các ngày làm việc của cơ quan Bộ (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, Tết) tại Phòng Tiếp công dân; Thanh tra Bộ là cơ quan thường trực tiếp công dân của Bộ.

Đối với trường hợp khiếu nại, tố cáo phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực, Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan để tổ chức tiếp công dân.

Việc tiếp công dân của Bộ được thực hiện tại Phòng Tiếp công dân trong khuôn viên trụ sở của Bộ (54 Hai Bà Trưng, Hà Nội).