Máy chơi nhạc của Apple, Microsoft, Sony ngoài chơi nhạc hay, còn hỗ trợ tạo danh sách, sắp xếp các ...