Ngày 26.3, Bộ Xây dựng đã hoàn chỉnh tờ trình gửi lấy ý kiến các bộ liên quan về chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá.