(Chinhphu.vn) - Ông Trần Văn Thành (tranvanthanh953@...) hỏi: Trường hợp có dự án làm đường, khi thu hồi đất, nhà ở bị phá dỡ 50% diện tích thì sẽ được bồi thường toàn bộ diện tích nhà ở hay chỉ được bồi thường phần diện tích bị phá dỡ?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp ông Thành như sau:

Ngày 13/8/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Điều 24 của Nghị định này quy định việc bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất bị phá dỡ khi thu hồi đất như sau:

Đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân, được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ Xây dựng ban hành. Giá trị xây dựng mới của nhà, công trình được tính theo diện tích xây dựng của nhà, công trình nhân với đơn giá xây dựng mới của nhà, công trình do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ.

Đối với nhà, công trình xây dựng khác

Đối với nhà, công trình xây dựng khác (không phải là nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân) được bồi thường như sau:

- Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) theo giá trị hiện có của nhà, công trình.

Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) theo giá trị hiện có của nhà, công trình do UBND cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường tối đa không lớn hơn 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.

- Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, mà phần còn lại không còn sử dụng được thì được bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình.

Trường hợp nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, nhưng vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì được bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ.

Tại Điều 10 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 1/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết, xử lý các trường hợp bồi thường cụ thể như sau:

- Nhà, công trình khác được phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng trên đất có đủ điều kiện được bồi thường về đất thì được bồi thường theo quy định tại Điều 24 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP.

- Nhà, công trình khác không được phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng nhưng xây dựng trên đất có đủ điều kiện được bồi thường về đất và xây dựng trước ngày 1/7/2004 thì được bồi thường theo quy định tại Điều 24 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP; nếu xây dựng từ ngày 1/7/2004 trở về sau, xây dựng không đúng với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì không được bồi thường. Trong trường hợp đặc biệt, UBND cấp tỉnh xem xét hỗ trợ từng trường hợp cụ thể cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

Trả lời vấn đề ông Trần Văn Thành hỏi, việc bồi thường đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP nêu trên và Quy định của UBND cấp tỉnh nơi có đất bị thu hồi ban hành.

Ví dụ cụ thể, tại khoản 1 Điều 18 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh Tiền Giang) quy định như sau:

- Đối với nhà ở, công trình bị phá dỡ một phần mà phần còn lại không sử dụng được thì được bồi thường toàn bộ nhà ở, công trình.

- Đối với nhà ở, công trình bị phá dỡ từ 50% diện tích căn nhà trở lên thì được bồi thường cho toàn bộ công trình.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

- Nguyên tắc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Từ khóa: bồi thường , thu hồi đất