Đó là bốt điện thoại công cộng ở cạnh cổng Ngân hàng Chính sách huyện Triệu Phong (Quảng Trị)