Tuy nhiên, một người thân cận của Britney Spears đã “dội thẳng” cốc nước lạnh vào Heat Magazine khi khẳng định: “Câu chuyện trên hoàn toàn là bịa đặt”