Hỏi:

small_9092.jpg Chúng tôi vừa nhập khẩu một lô hàng, đã làm xong thủ tục hải quan và nộp thuế nhập khẩu rồi mới phát hiện ra là nộp thừa hơn 15 triệu đồng. Số tiền này chúng tôi có thể để bù trừ vào số thuế nhập khẩu phải nộp cho lần nhập khẩu tiếp theo không? uan và nộp thuế nhập khẩu rồi mới phát hiện ra là nộp thừa hơn 15 triệu đồng. Số tiền này chúng tôi có thể để bù trừ vào số thuế nhập khẩu phải nộp cho lần nhập khẩu tiếp theo không? Công ty cần làm thủ tục gì trong trường hợp này? (Thạch Thanh Hà, Sóc Sơn, Hà Nội) Trả lời: Căn cứ vào điểm 11, mục 1, phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 24/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì các trường hợp được xét hoàn thuế, bao gồm: “Trường hợp có sự nhầm lẫn trong kê khai, tính thuế, nộp thuế (bao gồm cả người nộp thuế hoặc cơ quan hải quan) thì được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa nếu sự nhầm lẫn đó xảy ra trong thời hạn 365 ngày trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự nhầm lẫn. Ngày phát hiện có sự nhầm lẫn là ngày ký văn bản xác nhận có sự nhầm lẫn giữa người nộp thuế và cơ quan hải quan”. Tại điểm 5, mục IV, phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC nêu trên cũng qui định: “Trường hợp người nộp thuế có văn bản đề nghị không hoàn trả lại tiền thuế còn thừa mà cho bù trừ vào số tiền thuế phát sinh của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lần sau, cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn, nộp thừa thực hiện bù trừ theo đề nghị của người nộp thuế. Khi bù trừ vào số tiền thuế phải nộp lần sau của người nộp thuế, cơ quan hải quan phải ghi rõ trên Tờ khai hải quan được trừ thuế với nội dung “Số tiền thuế được trừ ... đồng, theo Quyết định hoàn thuế số... ngày... tháng... năm ... của... và Quyết định khấu trừ số... ngày... tháng... năm... của...”; đồng thời ghi số tiền thuế đã trừ và số, ngày, tháng, năm của Tờ khai hải quan được bù trừ lên bản chính Quyết định hoàn thuế, các Tờ khai hải quan được hoàn thuế, Chứng từ nộp thuế của Tờ khai hải quan được hoàn thuế để theo dõi”. Như vậy, trường hợp nộp thừa tiền thuế nhập khẩu của công ty, nếu thỏa mãn các điều kiện theo quy định nêu trên thì số tiền thuế nộp thừa, nộp nhầm được hoàn đó sẽ được bù trừ vào số thuế phát sinh cho hàng hóa nhập khẩu lần sau. Công ty làm văn bản giải trình về sự nhầm lẫn số tiền thuế nhập khẩu phải nộp để cơ quan hải quan xác nhận và văn bản đề nghị cơ quan hải quan không hoàn trả lại tiền thuế còn thừa mà cho bù trừ vào số tiền thuế phát sinh của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lần sau.