(VietNamNet) - Tiếp sau động thái hướng dẫn Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Nội rà soát toàn bộ qui hoạch, dự án đầu tư xây dựng - Bộ XD vừa có "Báo cáo lần 1" gửi Thủ tướng Chính phủ về những nội dung đã bước đầu triển khai.