(CafeF) - Thời gian bán từ 01/04/2009 đến ngày 27/04/2009. Mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư.