(CafeF) - Với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư, trong thời gian từ 01/04/2009 đến ngày 29/04/2009, BVS đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu HSG, FBT và PGC.