90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, nhiều hoạt động kỷ niệm sôi nổi đã diễn ra trên cả nước.