Cùng tìm hiểu nguồn gốc và lượng tiêu thụ cà phê qua infographic dưới đây.

Nguồn: Graphs.