Hỏi:

small_7303.jpg Chúng tôi là Công ty TNHH một thành viên, 100% vốn nước ngoài, thành lập năm 2004, hiện đang hoạt động bình thường. Xin cho biết công ty chúng tôi có phải làm thủ tục Chuyển đổi doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư mới không? đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Theo đó, "đăng ký lại” được hiểu là việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới. Trong khi đó, họ vẫn giữ nguyên loại hình doanh nghiệp theo giấy phép đầu tư đã được cấp; giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo quy định của Nghị định trên, những doanh nghiệp sau phải làm thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp 1. Doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ hai chủ sở hữu trở lên đăng ký lại thành công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên. 2. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư đăng ký lại thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 3. Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Nghị định số 38/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ đăng ký lại thành Công ty cổ phần. Đối chiếu các quy định nói trên với trường hợp bạn hỏi thì thấy: Công ty của bạn hiện đã là công ty TNHH một thành viên, 100% vốn nước ngoài nên không thuộc đối tượng các doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư mới.