Chúng đấm bốc, tranh giành đánh trống, con trai nhìn vào váy bạn gái khi bị gió tốc.

S.T