Các quốc gia trồng bông thuộc thế giới thứ ba đã đề nghị Tổ chức Thương mại Thế giới đi đến một thỏa thuận thương mại toàn cầu nhằm giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới.

Các quốc gia trồng bông tìm kiếm thỏa thuận thương