Thuế Môn bài là một khoản thu mang tính chất lệ phí hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế.