Khi chọn đào, nên tránh những cành có tán lệch, các nhánh đâm lên không cùng bắt đầu từ một điểm trên thân, gốc.