Đoạn video ngắn từ The Verge sẽ giúp người dùng đọc đúng tên gọi của iPhone X.

Duy Nguyễn
Video: The Verge