Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách; Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có nhiều giải pháp cụ thể để tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân, trong đó có hội viên, ND.