Rất nhiều người Nga vẫn còn giữ tình cảm sâu đậm với cuộc Cách mạng tháng 10 vĩ đại 90 năm trước của những người cộng sản.