Xin cho hỏi có cách nào Share một thư mục dùng chung mà chỉ cho phép lưu những file dạng văn bản như *.doc hay *.xls trên thư mục share không vậy các anh? xin cảm ơn các anh nhiều!!!