Đồng thời với việc áp dụng biên độ dao động giá 1% đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư kể từ ngày 27/03/2008, được sự chấp thuận của Chủ tịch UBCKNN, SGDCK Tp.HCM sẽ tính giá trần, sàn đối với các chứng khoán có giá tham chiếu < 10.000 đ/ck như sau: